Časové razítko je služba umožňující jednoznačně prokázat čas vytvoření dokumentu. Tuto službu poskytují organizace označované jako certifikační autorita.

Časové razítko doporučujeme použít u elektronických dokumentů, u nichž je nutné prokázat čas jejich vzniku. Těmi mohou být účetní doklady, smlouvy a další dokumenty mající právní důsledky či vznikající v rámci daňových povinností. Jsou nezbytným doplňkem, chce-li účetní jednotka vést své účetnictví pouze v digitální podobě (a v této podobě i trvale uchovávat veškeré doklady).

Časové razítko bývá kombinováno s elektronickým podpisem. Samotný elektronický podpis prokazuje pouze identitu tvůrce. Neumožňuje prokázat, že nebyl čas vytvoření dokumentu pozměněn. Pro odstranění tohoto nedostatku bylo vytvořeno právě časové razítko. To však na druhou stranu nenahrazuje elektronický podpis, pouze jej doplňuje.

Laicky můžeme vznik časového razítka popsat následovně: z dokumentu, do něhož chceme vložit časové razítko, vygenerujeme tzv. hash (otisk). Hash je sekvence znaků, kterou následně pošleme certifikační autoritě. Certifikační autorita zkombinuje námi dodaný hash se svým interním generátorem času (Čas se nezjišťuje u odesílatele, ale u certifikační autority. Nelze jej díky tomu zfalšovat tvůrcem dokumentu.). Nazpět certifikační autorita pošle vygenerované časové razítko, které uložíme spolu s původním dokumentem. Tento proces může být plně automatizovaný na obou stranách (u odesilatele i certifikační autority).

Časová razítka dělíme dle jejich právní váhy:

a) Časová razítka prostá

Mohou být vydána kýmkoliv. Zpravidla se tak děje bezplatně. V rámci právního systému EU a ČR ale prostá časová razítka nemají právní váhu.

b) Časová razítka kvalifikovaná
Jejich vydání je zpoplatněnou službou nabízenou a realizovanou již zmíněnými certifikačními autoritami.

Další informace k časovým razítkům a odkaz na seznam certifikačních autorit najdete na stránce Elektronická archivace dokladů.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.