Poplatníci daně z příjmu fyzických osob, mají možnost využívat tzv. paušální daň. Ta je tvořena třemi částmi, jež se standardně platí odděleně různým úřadům státní správy:

 • daň z příjmů (standardně placeno na účty finančních úřadů)
 • sociální pojištění (standardně placeno na účty správy sociálního zabezpečení)
 • zdravotní pojištění (standardně placeno na účty zdravotních pojišťoven).

Nově je však možnost platit pouze jednu finančním úřadem vypočtenou částku, která pokrývá všechny výše uvedené platby. Administrativa spojená s rozdělením prostředků na daň a jednotlivá pojištění už je pak na bedrech státu.

Proč nad paušálním režimem přemýšlet

Hlavní výhodou režimu paušální daně je především úbytek administrativy. Během měsíce poplatník platí pouze jednu zálohu. Ta pokrývá daň, důchodové i zdravotní pojištění. Po skončení zdaňovacího období poplatník nepodává daňové přiznání ani žádné přehledy. Neplatí se žádné nedoplatky (ale také neinkasují přeplatky), není třeba využívat služeb účetních.

Paušální režim daně se nehodí pro každého

Efektivita jeho využití závisí na výši příjmů poplatníka, výši výdajového paušálu a také na tom, zda má dotyčný nárok na daňové slevy a daňové zvýhodnění. Daňové slevy a zvýhodnění totiž v režimu paušální daně odpadají.

Výhodnost paušálního režimu snižují i daňové novinky, tedy vyšší sleva na poplatníka i vyšší sleva na druhé a další dítě.

Podmínky pro přihlášení OSVČ k paušální dani (platné ke květnu 2022)

Podmínky pro nadcházející rok musí být splněny k 1. lednu daného roku (tedy většinou za rok předchozí). Jde o tyto podmínky:

 • V předchozím roce OSVČ neměla příjmy přes 1 milion korun (pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně, příjmy, které nejsou předmětem daně, či příjmy daněné srážkovou daní) – tento údaj platí k 5/2022. Uvažuje se o jeho zvýšení na dvojnásobek;
 • OSVČ není plátcem DPH, ale může být vedena jako tzv. identifikovaná osoba;
 • OSVČ není v předmětném roce zaměstnaná. Výjimku mohou tvořit příjmy daněné srážkovou daní (bez podpisu Prohlášení poplatníka);
 • Jde o OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (tedy jde o OSVČ podnikající na hlavní činnost);
 • Jde o OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (to opět splňují OSVČ vykonávající podnikání jako svou hlavní činnost);
 • Paušální daň nemohou využívat OSVČ, kteří neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
 • OSVČ nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem komanditní společnosti;
 • OSVČ nesmí být dlužníkem v insolvenčním řízení.
 • Omezená je také oblast vedlejších příjmů z kapitálového majetku, nájmu ani ostatní příjmy. Tyto příjmy by neměly v součtu přesáhnout 15 000 Kč za rok. Do těchto příjmů z kapitálového majetku se však nezapočítávají příjmy zdaněné srážkovou daní podle zvláštní sazby (úroky na osobním účtu, úroky z držby cenných papírů,..)

K paušální dani se stačí přihlásit jen jednou, další období už je OSVČ v tomto režimu veden automaticky, pokud se sám neodhlásí. Přihlašování probíhá na finančních úřadech (formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu).

Přihlásit se k ní mohou i lidé pracující na dohorodu o provedení práce či o pracovní činnosti. A to v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3500 Kč nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc Kč.

Položky, které v režimu paušální daně nelze uplatnit

V režimu paušální daně není možné uplatňovat následující položky:

 • výdaje na podnikání;
 • slevy na dani;
 • daňová zvýhodnění nebo bonusy (např. slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný či plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti, ani ztrátu z minulých let, dary atp.);
 • úroky z hypoték, příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění apod.;
 • není také možné rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.

Ukončení režimu paušální daně

Paušální režim může poplatník ukončit vždy pouze na konci kalendářního roku. Má dvě možnosti:

 • dobrovolně - z paušálního režimu na rok 2023 je možné dobrovolně vystoupit od 10. ledna 2023 (přesněji do 10. dne od uplynutí zdaňovacího období) nebo
 • povinně při porušení podmínek (překročení limitu, vyšší příjmy z kapitálového majetku atp.)

Pokud OSVČ ukončí nebo přeruší svou podnikatelskou činnost, paušální režim se ukončí i v průběhu roku.

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.