Daň z příjmu fyzických osob (FO) je upravena společně s daní z příjmu právnických osob (PO) v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

Výše daně a daňový poplatník

Aktuálně (2021) představuje 15 % příjmů, jež jsou za zákonem stanovených podmínek ekonomicky aktivní osoby povinny pravidelně odvádět státu (prostřednictvím finančního úřadu). Za poplatníky lze především (ve smyslu daně z příjmu fyzických osob) považovat všechny fyzické osoby s trvalým bydlištěm v České republice.

Povinnost odvádět daň z příjmu se však týká i některých cizinců - těch, kteří se na našem území obvykle zdržují nebo zde mají hlášenou adresu místa pobytu.

Povinnost daňových rezidentů ČR se pak vztahuje jak na příjmy, které plynou ze zdrojů na území našeho států, tak na ty, které mají ze zahraničí.

Dalším důležitým pojmem je daňový nerezident. Ti mají omezenou daňovou povinnost. Dani z příjmů u nich podléhají jen příjmy ze zdrojů na území ČR. Nerezidentem se stává osoba, která:

 • na území České republiky nemá bydliště,
 • zdržuje se zde méně než 183 dní v kalendářním roce,
 • se v ČR zdržuje pouze za účelem studia či léčení.

 

Předmět daně:

Jako předmět daně (tedy příjmy, které je potřeba až na specifické výjimky zdanit) zákon uvádí:

 • příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
 • příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
 • příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
 • příjmy z pronájmu (§ 9)
 • ostatní příjmy (§ 10)

Jedná se o příjem peněžní i nepeněžní, i o příjem dosažený směnou.

Předmětem daně naopak nejsou:

 • příjmy získané
  • nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
  • vydáním podle právních předpisů upravujících restituci majetku,
 • úvěry nebo zápůjčky s výjimkou
  • příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena,
  • příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva na základě smíru nebo jednostranného prohlášení vlády ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit,
 • příjem plynoucí poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí, nebo poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3, který vypomáhá s domácími pracemi v České republice, a to za stravu a ubytování, jde-li o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku,
 • příjem z
  • vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů,
  • výměny pozemků při pozemkových úpravách podle zákona upravujícího pozemkové úpravy, s výjimkou části pozemku, který je stavbou,
  • částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen limit regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny podle zvláštních právních předpisů upravujících limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny,
  • příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

 

Výpočet daně z příjmu

Jako základ daně se označují příjmy poplatníka, které ve zdaňovacím období přesáhly výdaje, jež byly prokazatelně vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Pokud má poplatník v kalendářním roce více příjmů, pak se celkový základ daně bude rovnat součtu jednotlivých základů.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.