Daně (daň) jsou povinnou, neúčelovou, neekvivalentní, nenávratnou a zákonem určenou platbou do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny při určitých okolnostech či událostech vyjmenovaných či definovaných patřičnými zákony (např. zákon o DPH, zákon o spotřebních daních apod.). Těmito událostmi jsou například změna vlastnictví (výplata odměny, prodej, darování nebo dědění). Jiné daně jsou placeny pravidelně v určitých intervalech – například daň z příjmu fyzických či právnických osob.

Nesplnění daňové povinnosti bývá sankcionováno pokutou. Může však nabýt kvalifikace trestného činu neodvedení daně, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení či padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely. S přečinem neplnění daňových povinností bývá kromě pokuty často spojeno i navýšení dlužené daně o úroky z prodlení (opět stanovené příslušnými daňovými zákony).

Daňový systém považujeme coby souhrn zásad upravujících ukládání a vybírání daní za kritickou součást veřejné správy.

 

Druhy daní

Základním způsobem dělení daní je:

 • daně přímé – tedy takové, jež platí poplatník sám na vlastní účet;
 • daně nepřímé – takové, jež platí plátce daně, ovšem na účet poplatníka (od něhož předem daň vybere, např. formou přirážky k ceně). Nejznámější nepřímou daní je daň z přidané hodnoty.

 

Přímé daně

Mezi daně přímé patří například:

 • Daně z příjmů
  • Daň z příjmu fyzických osob;
  • Daň z příjmu právnických osob;
 • Daně majetkové
  • Daň z nemovitých věcí;
  • Daň silniční.

 

Nepřímé daně

Mezi daně nepřímé pak patří například:

 • Daň z přidané hodnoty;
 • A tzv. selektivní daně jako:
  • Spotřební daň;
  • Ekologická daň.

 

Odpovědný úřad

Správu, výběr a vymáhání daní má v České republice na starost soustava finanční správy. Finanční správu ČR tvoří tyto úřady:

 • Generální finanční ředitelství (sídlící v Praze);
 • Odvolací finanční ředitelství (sídlící v Brně);
 • Finanční úřady – v jednotlivých krajích (krajské finanční úřady) a jeden specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze.

V okresních městech jsou zpravidla umístěna tzv. územní pracoviště příslušného krajského finančního úřadu zajišťující běžné funkce finanční správy pro daný okres.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.