Daňový řád (zák. č. 280/2009 Sb.) je zákon upravující postup správců daní, dále práva a povinnosti daňových subjektů a dalších osob, jež jim vznikají v daňovém řízení při správě daní. Daňový řád byl schválen dne 22. července 2009 a ve Sbírce zákonů České republiky vyšel jako zákon č. 280/2009. Účinnosti nabyl 1.1.2011.

 

Obsah zákona (k 6/2021)

 • ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ(§ 1 - § 9)
  • >HLAVA I - PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY (§ 1 - § 4)
  • HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ (§ 5 - § 9)
 • ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ (§ 10 - § 124a)
  • HLAVA I - SPRÁVCE DANĚ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ (§ 10 - § 31)
  • HLAVA II - LHŮTY (§ 32 - § 38)
  • HLAVA III - DORUČOVÁNÍ (§ 39 - § 51)
  • HLAVA IV - OCHRANA A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ (§ 52 - § 59a)
  • HLAVA V - DOKUMENTACE (§ 60 - § 69b)
  • HLAVA VI - ŘÍZENÍ A DALŠÍ POSTUPY (§ 70 - § 107)
  • HLAVA VII - OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY (§ 108 - § 124a)
 • ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST O SPRÁVĚ DANÍ (§ 125 - § 245)
  • HLAVA I - REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ (§ 125 - § 131)
  • HLAVA II - ŘÍZENÍ O ZÁVAZNÉM POSOUZENÍ (§ 132 - § 133)
  • HLAVA III - DAŇOVÉ ŘÍZENÍ (§ 134)
  • HLAVA IV - NALÉZACÍ ŘÍZENÍ (§ 135 - § 148)
  • HLAVA V - PLACENÍ DANÍ (§ 149 - § 232)
  • HLAVA VI - SPRÁVA DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU (§ 233 - § 237)
  • HLAVA VII - PRÁVNÍ NÁSTUPNICTVÍ A VZTAH K INSOLVENCI (§ 238 - § 245)
 • ČÁST ČTVRTÁ - NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVĚ DANÍ A NÁHRADY (§ 246 - § 254a)
  • HLAVA I (§ 246)
  • HLAVA II (§ 247 - § 251)
  • HLAVA III - ÚROKY (§ 251a - § 254a)
 • ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 255 - § 264)
  • 255 - Zvláštní ustanovení o ochraně mlčenlivosti uložené poradci
  • 256 - Opatření při mezinárodním zdanění
  • Převod výnosu daní (§ 257 - § 258)
  • 259 - Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně
  • 259a - Prominutí penále
  • 259aa - Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
  • 259b - Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
  • 259c - Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně
  • 260 - Hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně
  • 261 - Stížnost
  • 262 - Vztah ke správnímu řádu
  • 263 - Zmocňovací ustanovení
  • 264 - Přechodná ustanovení
  • 265 - Zrušovací ustanovení
 • ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST (§ 266)
  • 266
 • Přechodná ustanovení

 

Plné znění zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád)

Plné znění daňového řádu naleznete na portálu zakonyprolidi.cz.

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.