Účtová osnova (nazývaná také směrná účtová osnova nebo účetní osnova) je seznam účetních účtů, na jehož základě sestavuje účetní jednotka svůj účtový rozvrh. Jde tedy o seznam účtů, jež bude účetní jednotka ve svém účetnictví používat. Účtová osnova rozlišuje deset účtových tříd (0–9), které dále dělí do účtových skupin.

První číslice účtu označuje číslo účtové třídy, druhá pak číslo účtové skupiny. Účetní jednotka si sama určí číslo syntetického účtu (třetí číslice) a analytické členění účtu (většinou další tři číslice účtu).

Podobu účtové osnovy stanovuje vyhláška č. 500/2002 Sb. Používání účtové osnovy upravuje kromě této vyhlášky i zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.). Čísla syntetických účtů účtová osnova neobsahuje od roku 2003. Většina účetních jednotek však syntetická čísla účtů používá a to na základě starší verze účtové osnovy.

 

Účtové třídy

0 – Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
 • 02 – Dlouhodobý hmotný majetek
 • 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
 • 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
 • 06 – Dlouhodobý finanční majetek
 • 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
 • 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
 • 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku

 

1 – Zásoby

Účtová třída 1 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 11 – Materiál
 • 12 – Zásoby vlastní činnosti
 • 13 – Zboží
 • 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby
 • 19 – Opravné položky k zásobám

 

2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 21 – Peněžní prostředky v pokladně
 • 22 – Peněžní prostředky na účtech
 • 23 – Krátkodobé úvěry
 • 24 – Krátkodobé finanční výpomoci
 • 25 – Krátkodobý finanční majetek
 • 26 – Převody mezi finančními účty
 • 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

 

3 – Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 31 – Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)
 • 32 – Závazky (krátkodobé)
 • 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
 • 34 – Zúčtování daní a dotací
 • 35 – Pohledávky za společníky
 • 36 – Závazky ke společníkům
 • 37 – Jiné pohledávky a závazky
 • 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv
 • 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování

 

4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Účtová třída 4 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy
 • 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
 • 43 – Výsledek hospodaření
 • 45 – Rezervy
 • 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
 • 47 – Dlouhodobé závazky
 • 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka
 • 49 – Individuální podnikatel

 

5 – Náklady

Účtová třída 5 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 50 – Spotřebované nákupy
 • 51 – Služby
 • 52 – Osobní náklady
 • 53 – Daně a poplatky
 • 54 – Jiné provozní náklady
 • 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
 • 56 – Finanční náklady
 • 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
 • 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
 • 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

 

6 – Výnosy

Účtová třída 6 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
 • 64 – Jiné provozní výnosy
 • 66 – Finanční výnosy
 • 69 – Převodové účty

 

7 – Závěrkové a podrozvahové účty

Účtová třída 7 obsahuje tyto účtové skupiny:

 • 70 – Účty rozvažné
 • 71 – Účet zisků a ztrát
 • 79 – Podrozvahové účty

 

Pěkný materiál k účetní osnově najdete ke stažení na portálu Pohoda.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.