Daňové přiznání - Termíny pro podání a platby daní

Chcete-li si přečíst vysvětlení pojmu daňové přiznání, najdete jej na stránce Daňové přiznání (vysvětlení).

 

Daň z příjmů

Té se samostatně věnujeme na stránce Přiznání k dani z příjmů.

 

Daň z přidané hodnoty

Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) se podává měsíčně nebo kvartálně podle splnění podmínek daných v zákoně o DPH. Nejzazším termínem pro podání je 25. den následujícího měsíce. K tomuto datu je daňová povinnost také splatná. Plátcovství daně je buď dobrovolné nebo povinné (v závislosti na okolnostech podnikání konkrétního subjektu). Pokud podnikatel překročí obrat 1 milion Kč za posledních 12 měsíců, musí se k dani z přidané hodnoty registrovat povinně. DPH patří mezi tzv. nepřímé daně - jde tedy o daň, u které daňové přiznání podává a daň odvádí jiná osoba než ta, která nese daňové zatížení.

 

Silniční daň

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla registrovaná v ČR a používaná v podnikání. Poplatníkem daně je vždy provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkaze, pokud se nejedná o výjimku. Daňové přiznání se podává jednou ročně, a to k 31.1. Během roku se však hradí 4 zálohy – k 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. Doplatek silniční daně je následně splatný v termínu přiznání.

 

Daň z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí podává vlastník nemovitosti automaticky k 31.1. na příslušný kalendářní rok. K dani se neregistruje. Vypočtená daň je splatná do 31.5. za podmínky, že je nižší než 5 000 Kč. V opačném případně se hradí ve dvou splátkách – k 31.5. a k 30.11.

 

Daň z nabytí nemovitých věcí

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podává a samotnou daň hradí ten, kdo úplatně nabyde vlastnické právo k nemovitosti. Lhůtou pro podání přiznání je do konce třetího měsíce následujícího po měsíci vkladu práva do katastru nemovitostí. Daň je splatná v poslední den výše uvedené lhůty pro podání daňového přiznání.

 

Spotřební daně

Jedná se o daně z vybraných druhů výrobků (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky). Plátcem spotřební daně je buď výrobce nebo dovozce. Přiznání se podává celnímu úřadu za každý druh spotřební daně zvlášť, a to nejpozději 25. den po skončení zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost daň přiznat. Spotřební daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost daň přiznat. Zdaňovacím obdobím je ve většině případů kalendářní měsíc. Výjimku tvoří některé dovážené výrobky.

 

Energetické daně

Většina podnikatelů tento druh daní zpravidla neřeší. Energetické daně se týkají primárně výrobců či distributorů energií, tzn. dodavatelů plynu, pevných paliv a elektřiny. Přiznání se stejně jako u spotřební daně předkládá celnímu úřadu. Zdaňovacím obdobím je taktéž jeden měsíc a termín pro podání přiznání je do 25. dne následujícího měsíce po konci zdaňovacího období. Daň je splatná v termínu podání přiznání.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.