Jako účetní program (účetní software) označujeme software, který nám umožňuje vedení účetnictví nebo daňové evidence s využitím výpočetní techniky. Je navržen pro usnadnění a automatizaci účetních procesů v rámci společností, firem, institucí a jiných organizací. Existuje mnoho různých typů účetního softwaru, od jednoduchých aplikací pro malé podniky až po rozsáhlé ERP (Enterprise Resource Planning) systémy pro velké organizace.

Tyto programy umožňují sledování finančních toků, evidenci účetních záznamů, vytváření účetních výkazů a další úkony potřebné pro řízení účetnictví. Využívat je mohou živnostníci, drobní podnikatelé, majitelé e-shopů, ale také středně velké společnosti či neziskové organizace.

Od účetních programů se požadují určité funkce, které jsou pro vedení účetnictví subjektu nezbytné. Většina systémů je přitom tvořena jako soubor modulů, jež tyto funkce pokrývají. Jedná se zpravidla o krabicová řešení - tedy již připravené produkty, do jejichž skladby funkcí není možné zasáhnout (s výjimkou volby konkrétního balíčku, který obsahuje námi požadované funkce).

Protipólem krabicových řešení je účetní software na míru. U nich si firma vybírá jen takové takové moduly, jež pro vedení svého účetnictví či řízení ekonomiky skutečně potřebuje. Vzhledem k náročnějšímu postupu sestavení aplikace na míru jsou však tato řešení poskytována až u tzv. ekonomických systémů (ERP - Enterprise Resource Planning) pro střední a velké firmy.

Funkce účetních programů (účetního software)

Níže uvádíme seznam těch nejběžnějších funkcí, které účetní programy nabízí. Mohou být zařazeny do různých úrovní (balíčků) daného programu s různou cenou. V nižších úrovních programu tak nemusí být dostupné všechny.

Mezi klíčové funkce účetních programů patří zejména vytváření faktur, nahrávání plateb, správa nákladů a příjmů, správa bankovních účtů a vedení inventáře. Některé programy také nabízejí funkcionalitu, jako je správa mzdového účetnictví a generování zpráv pro úřady.

  • Daňová evidence – standardní modul umožňující vedení účetních knih, účtování, rozdělení příjmů, výdajů, nákladů a výnosů atd. Zkrátka takové činnosti, jež jsou třeba pro podání daňového přiznání OSVČ.
  • Účetnictví (dříve podvojné účetnictví) – opět standardní modul, který umožňuje účtování podnikatelských subjektů vedoucích (podvojné) účetnictví.
  • Banka – evidence bankovních výpisů, automatické párování přijatých a vydaných plateb, možnost tisku bankovní knihy.
  • Fakturace – vystavování a evidence vydaných i přijatých faktur.
  • Pokladna a vystavování daňových dokladů – tento modul má na starost vystavování příjmových a výdajových dokladů, případně jejich párování s přijatými či vystavenými fakturami v systému. Všechny moderní systémy již dnes integrují EET.
  • Skladová evidence – evidence materiálu či výrobků na skladu, případně jejich pohybu.
  • Evidence majetku – evidence majetku a jeho hodnoty - tedy příjem, odpis, vyřazení apod.
  • Knihy jízd – Zápis o vykonaných jízdách firemními vozy, případně vlastními vozy za pohonné hmoty placené firmou.
  • Personalistika a mzdy – údaje o zaměstnancích, jejich evidence a evidence odpracovaných hodin, dovolených apod. Příprava mezd, podkladů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění, dokladů o pracovní neschopnosti, výplatních pásek atp.

 

Výběr vhodného účetního programu

Výběr účetního software by měl být proveden po důkladném zvážení. Mezi faktory, které je třeba zvážit, patří cena, funkčnost, integrace, uživatelské rozhraní a další. Je také důležité zvážit, zda je účetní program v souladu s místními zákony a předpisy.

V současné době existuje mnoho účetních programů, které jsou dostupné na trhu. Mezi nejpopulárnější účetní programy patří například POHODA (STORMWARE), Money S3 (Seyfor, dříve Solitea), ABRA Flexi (ABRA), Helios Orange (Helios) či Premier (PREMIER system). Tyto programy nabízejí různé funkce a vlastnosti, které se mohou lišit v závislosti na potřebách uživatelů.

 

Role účetních programů při řízení ekonomiky firmy

Celkově lze říci, že účetní programy jsou klíčové pro efektivní správu účetnictví a mohou pomoci organizacím v úsporách času a zdrojů. Účetní programy mohou snížit množství manuální práce, kterou musí zaměstnanci provést, což zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Díky automatizaci účetních procesů mohou podniky snížit náklady na personál a zlepšit výkonnost.

Účetní programy jsou také užitečné pro sledování finančního stavu podniku a umožňují rychlé a snadné získání přehledu o aktuální situaci. To může být užitečné při rozhodování o investicích, nákupech nebo strategických plánech pro budoucnost.

Další výhodou účetních programů je jejich schopnost vytvářet různé účetní výkazy, které jsou důležité pro monitorování výkonnosti podniku. Tyto výkazy zahrnují ziskové a ztrátové účty, bilance a výkazy cash flow.

Účetní software také samozřejmě poskytuje důležité informace pro výpočet daní, jež firma musí platit. Většina účetních programů umožňuje vytvářet daňové přiznání, sledovat daňové povinnosti a generovat daňové výkazy, což značně usnadňuje daňové řízení.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.