Povinná doba archivace účetních dokladů se liší podle jejich druhu. Jiná je pro mzdové záznamy, jiná například pro evidenční listy, manažerské smlouvy, klasické účetní doklady atp.

Lhůta zpravidla začíná běžet na začátku roku následujícího po roce, v němž byly dokumenty vyhotoveny. Jednotlivé povinné lhůty ukazuje následující tabulka.

 

Typ dokladu či dokumentu Povinná doba archivace
stejnopisy evidenčních listů 3 roky
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví 5 let
účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy...) 5 let
účetní knihy 5 let
odpisové plány 5 let
inventurní soupisy 5 let
účtový rozvrh 5 let
smlouvy o dodávkách výrobků a služeb, smlouvy o dílo, smlouvy leasingové a úvěrové 5 let
účetní uzávěrky 10 let
výroční zprávy 10 let
daňové doklady pro DPH 10 let
komisionářské či implementační smlouvy 10 let
smlouvy o služebnostech a věcných břemenech, smlouvy delimitační a depozitní 10 let
manažerské smlouvy 20 let
mzdový list nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (pokud zaměstnanec pobírá starobní důchod, lhůta se zkracuje na 10 let) 30 let

Další informace o možnostech a povinnostech archivace účetních dokladů a firemních dokumentů najdete na několika stranách celé sekce o archivaci, kterou jsme pro vás připravili.

Vyřešte archivaci účetních dokladů elektronicky

Domluvte si nezávaznou prezentaci a bezplatné 14denní demo řešení Docspoint.