Skartační lhůta je doba vyjádřená počtem let, po níž musí být předmětný dokument (například účetní doklad, mzdový list či manažerská smlouva) uložen ve spisovně. Teprve po jejím uplynutí se dokument zařadí do tzv. skartačního řízení.

Skartační lhůta začíná běžet dnem pozbytí významu dokumentu pro organizaci, respektive od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém dokument vznikl, případně byl zpracován či pozbyl význam pro organizaci, která jej vytvořila.

Skartační lhůtu není možné svévolně zkracovat, je-li přímo určena zákonem. V některých (odůvodněných) případech a po konzultaci s místně příslušným archivem lze tuto lhůtu prodloužit.

Přehledný seznam skartačních lhůt (tedy lhůt nutných pro uchování) jednotlivých účetních dokladů či firemních dokumentů naleznete na stránce Povinná doba archivace přehledně.

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.